Άλλα / Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Deutsch 7 English 5 Español 1 Français 3 Italiano 2

  • - - - - 2909498010 80: 1-Προποξυπροπαν-2-όλη (CAS RN 1569-01-3)
  • - - - - 2909498020 80: 2,2,2',2'-τετράκις(υδρoξυμεθυλo)-3,3'-οξυδιπροπαν-1-όλη (CAS RN 126-58-9)
  • - - - - 2909498090 80: Άλλα