Άλλα / Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Français 1

  • - - - 2909491100 80: 2-(2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη
  • - - - 2909498000 80 (3/0) : Άλλα