Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του / Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

  • - - - 2916110010 80: Ακρυλικό οξύ
  • - - - 2916110090 80: Άλατα του ακρυλικού οξέος