ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ.

 • 2501000000 80 (8/0) : Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό
 • 2502000000 80: Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι
 • 2503000000 80 (2/0) : Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές
 • 2504000000 80 (2/0) : Γραφίτης φυσικός
 • 2505000000 80 (2/0) : Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του κεφαλαίου 26
 • 2506000000 80 (2/0) : Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου
 • 2507000000 80 (2/0) : Καολίνης και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες
 • 2508000000 80 (6/0) : Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες αργίλους της κλάσης 6806), ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτης. Χώματα που λαμβάνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου
 • 2509000000 80: Κιμωλία
 • 2510000000 80 (2/0) : Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασβέστια φυσικά και κιμωλίες φωσφορικές
 • 2511000000 80 (2/0) : Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του βαρίου της κλάσης 2816
 • 2512000000 80: Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. kieselgur, τριπολίτις γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες
 • 2513000000 80 (2/0) : Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες
 • 2514000000 80: Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου
 • 2515000000 80 (4/0) : Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5 και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου
 • 2516000000 80 (5/0) : Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου
 • 2517000000 80 (6/0) : Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα μη πισσωμένα, από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Σκύρα πισσωμένα. Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 2515 ή 2516, έστω και θερμικά επεξεργασμένα
 • 2518000000 80 (3/0) : Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, στον οποίο περιλαμβάνεται και δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες
 • 2519000000 80 (2/0) : Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό
 • 2520000000 80 (2/0) : Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πηξίματός του
 • 2521000000 80: Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλίπασμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων. Ασβεστόλιθοι για την παρασκευή ασβέστου ή τσιμέντου
 • 2522000000 80 (3/0) : Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της κλάσης 2825
 • 2523000000 80 (6/0) : Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"), έστω και χρωματισμένα
 • 2524000000 80 (2/0) : Αμίαντος (asbeste)
 • 2525000000 80 (3/0) : Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings). Απορρίμματα μαρμαρυγία
 • 2526000000 80 (2/0) : Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης
 • 2528000000 80: Άλατα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρωμένα ή μη), με εξαίρεση τα βορικά άλατα που εξάγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85 % Η@3ΒΟ@3 επί ξηρού προϊόντος
 • 2529000000 80 (5/0) : Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης. Αργυραδάμας
 • 2530000000 80 (3/0) : Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού