Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του.

Italiano 1

  • - - 3913100010 80: Αλγινικό νάτριο, εκχυλισμένο από φαιοφύκη (CAS RN 9005-38-3)
  • - - 3913100090 80: Άλλες