Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1351/2014 (ΕΕ L365, σ. 46), η εξαγωγή των εμπορευμάτων και τεχνολογιών που είναι κατάλληλα προς χρήση στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, αναζήτησης, έρευνας και στην παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών πόρων απαγορεύεται:
(α) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη, ή
(β) για χρήση στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.
Οι απαγορεύσεις δεν θίγουν την εκτέλεση έως τις 21 Μαρτίου 2015 υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Όταν σχετίζονται με τη χρήση στην Κριμαία ή Σεβαστούπολη, οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν όταν δεν δύναται ευλόγως να διαπιστωθεί ότι τα αγαθά και η τεχνολογία, ή οι υπηρεσίες, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην Κριμαία ή την Σεβαστούπολη.

 • - 2905110000 10: Μονοαλκοόλες κορεσμένες
 • - - 2905110000 80 (3/0) : Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)
 • - - 2905120000 80 (2/0) : Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)
 • - - 2905130000 80: Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)
 • - - 2905140000 80 (2/0) : Άλλες βουτανόλες
 • - - 2905160000 80 (2/0) : Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της
 • - - 2905170000 80: Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη)
 • - - 2905190000 80 (12/0) : Άλλες
 • - 2905220000 10: Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες
 • - - 2905220000 80 (3/0) : Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες
 • - - 2905290000 80 (2/0) : Άλλες
 • - 2905310000 10: Διόλες
 • - - 2905310000 80: Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)
 • - - 2905320000 80: Προπυλενογλυκόλη (προπανο-1,2-διόλη)
 • - - 2905390000 80 (6/0) : Άλλες
 • - 2905410000 10: Άλλες πολυαλκοόλες
 • - - 2905410000 80: 2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)
 • - - 2905420000 80: Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης)
 • - - 2905430000 80: Μαννιτόλη
 • - - 2905440000 80 (6/0) : D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)
 • - - 2905450000 80: Γλυκερίνη
 • - - 2905490000 80 (2/0) : Άλλες
 • - 2905510000 10: Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
 • - - 2905510000 80: Αιθχλωρβυνόλη (ΔΚΟ)
 • - - 2905590000 80 (2/0) : Άλλα