Γραμμικό αλκυλοβενζόλιο / Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2707 ή 2902.

  • - - 3817005010 80: Μείγμα αλκυλοβενζολίων (C14-26) με κατά βάρος περιεκτικότητα: - τουλάχιστον 35 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 60 % σε εικοσιυλοβενζόλιο, - τουλάχιστον 25 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 50 % σε εικοσιδυυλοβενζόλιο, - τουλάχιστον 5 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 25 % σε εικοσιτετραϋλοβενζόλιο
  • - - 3817005090 80: Άλλα