Άλλες / Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους.

Deutsch 5 Suomi 1 Polski 3

  • - - - 2905490010 80: Αιθυλιδυνοτριμεθανόλη (CAS RN 77-85-0)
  • - - - 2905490090 80: Άλλο