Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παράγωγα των κινολινοκαρβοξυλικών οξέων.

Slovenščina 1

  • - - - - 2933491010 80: Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)
  • - - - - 2933491020 80: 3-Υδροξύ-2-μεθυλοκινο-λινο-4-καρβοξυλικό oξυ (CAS RN 117-57-7)
  • - - - - 2933491030 80: 4-Οξο-1,4-διυδροκινολινο-3-καρβοξυλικό αιθύλιο (CAS RN 52980-28-6)
  • - - - - 2933491040 80: 4,7-Διχλωροκινολίνη (CAS RN 86-98-6)
  • - - - - 2933491050 80: 1-Κυκλοπροπυλο-6,7,8-τριφθορο-1,4-διυδρο-4-οξο-3-κινολινοκαρβοξυλικό οξύ (CAS RN 94695-52-0)
  • - - - - 2933491090 80: Άλλες