Πολυουρεθάνες / Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 4 Français 1

  • - - 3909501000 80: Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2′-(τερτ-βουτυλιμίνο), διαιθανόλη και διισοκυανικό 4,4′-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει κατά βάρος 50 % ή περισσότερο πολυμερές
  • - - 3909509000 80 (5/0) : Άλλα