Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών.

 • - - - 3811210010 80: Άλατα του δινονυλναφθαλίνοσουλφονικού οξέος, με μορφή διαλύματος σε ορυκτέλαια
 • - - - 3811210011 80: Μέσο διασποράς και αντιοξειδωτικό που περιέχει: - o-αμινο-πολυ-ισοβουτυλοφαινόλη (CAS RN 78330-13-9), - ορυκτέλαια σε αναλογία που υπερβαίνει το 30 %, αλλά δεν υπερβαίνει το 50 % κατά βάρος, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια
 • - - - 3811210012 80: Μέσο διασποράς που περιέχει: - εστέρες πολυϊσοβουτενυληλεκτρικού οξέος και πενταερυθριτόλης (CAS RN 103650-95-9), - ορυκτέλαια 35 % και άνω, το πολύ όμως 55 % κατά βάρος και - μέγιστη περιεκτικότητα 0,05 % κατά βάρος σε χλώριο, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια
 • - - - 3811210013 80: Πρόσθετα που περιέχουν: - βοριωμένο (C16-C24)αλκυλοβενζολοσουλφονικό μαγνήσιο και - ορυκτέλαια, με δείκτη αλκαλικότητας  (TBN) άνω του 250, όχι όμως άνω του 350, για χρήση στην παραγωγή  λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210014 80: Μέσο διασποράς: - που περιέχει πολυϊσοβουτενηλεκτριμίδιο, προερχόμενο από προϊόντα αντίδρασης πολυαιθυλενοπολυαμινών με πολυϊσοβουτενυληλεκτρικόανυδρίτη (CAS RN 147880-09-9), - που περιέχει ορυκτέλαια 35 % και άνω, το πολύ όμως 55 % κατά βάρος, - μέγιστης περιεκτικότητας 0,05 % κατά βάρος σε χλώριο,  - με δείκτη αλκαλικότητας κάτω του 15, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια
 • - - - 3811210015 80: Πρόσθετα αποτελούμενα από: - δις[δις(τετραπροπυλενοφαινυλο)]-δις(όξινοδιθειοφωσφορικό) ψευδάργυρο (CAS RN 11059-65-7), - θειοφωσφορικό τριφαινύλιο (CAS RN 597-82-0), - φωσφορώδες τριφαινύλιο (CAS RN 101-02-0)και - ορυκτέλαια,  για χρήση στην παραγωγή  λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210016 80: Απορρυπαντικό που περιέχει: - Άλας ασβεστίου β-αμινοκαρβονυλικήςαλκυλοφαινόλης (προϊόν αντίδρασης βάση Mannichαλκυλοφαινόλης) - ορυκτέλαια 40 % και άνω, το πολύ όμως 60 % κατά βάρος και - με δείκτη αλκαλικότητας άνω του 120 που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια
 • - - - 3811210017 80: Πρόσθετα που περιέχουν: - κυρίως θειωμένοδιισοβουτυλένιο, - σουλφονικό ασβέστιο, - πολυ-ισοβουτυλενηλεκτρικόδιαλκυλαμινοαλκύλιοκαι - ορυκτέλαια, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210018 80: Απορρυπαντικό που περιέχει: - Σουλφονικά άλατα ασβεστίου αλκυλοτολουολίου μακράς αλυσίδας, - ορυκτέλαια 30 % και άνω, το πολύ όμως 50 % κατά βάρος και - με δείκτη αλκαλικότητας 310 και άνω, το πολύ όμως 340 που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια
 • - - - 3811210019 80: Πρόσθετα που περιέχουν: - μείγμα με βάση το πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο, και - ορυκτέλαια σε αναλογία που υπερβαίνει το 30 %, αλλά δεν υπερβαίνει το 50 % κατά βάρος, με δείκτη αλκαλικότητας άνω του 40, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210020 80: Προσθετικά για λιπαντικά λάδια, με βάση τον σύμπλοκο οργανικές ενώσεις μολυβδαινίου, υπό μορφή διαλύματος σε ορυκτό έλαιο
 • - - - 3811210025 80: Πρόσθετα που περιέχουν: - ένα συμπολυμερές πολυμεθακρυλικού (C8-18)αλκυλίου με N-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλο]μεθακρυλαμίδιο, μέσου μοριακού βάρους (Mw) άνω του 10 000, όχι όμως άνω του 20 000, και - ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία άνω του 15 %, όχι όμως άνω του 30 %, για χρήση στην παραγωγή  λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210027 80: Πρόσθετα που περιέχουν: - ένα συμπολυμερές αιθυλενίου-προπυλενίου, χημικώς τροποποιημένο με ομάδες ηλεκτρικού ανυδρίτη που έχουν αντιδράσει με 4-(4-ντροφαινυλαζω)ανιλίνη και 3-νιτροανιλίνη, σε αναλογία τουλάχιστον 20 % κατά βάρος, και - ορυκτέλαια, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210030 80: Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που περιέχουν ορυκτέλαια, αποτελούνται από τα άλατα με ασβέστιο των προϊόντων αντίδρασης πολυϊσοβουτυλενοφαινόλης με σαλικυλικό οξύ και φορμαλδεΰδη και χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης
 • - - - 3811210033 80: Πρόσθετα που περιέχουν: - άλατα ασβστίου των προϊόντων αντίδρασης επτυλοφαινόλης με φορμαλδεΰδη (CASRN84605-23-2) και - ορυκτέλαια, με δείκτη αλκαλικότητας (TBN) άνω του 40, όχι όμως άνω του 100, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων ή υπεραλκαλικών απορρυπαντικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210035 80: Πρόσθετα που περιέχουν: - o-αμινο-πολυ-ισοβουτυλοφαινόλη (CASRN78330-13-9), - πολυ-ισοβουτυλενηλεκτριμίδιο(CAS RN 84605-20-9), - αλκενυλιμιδαζολίνη(CAS RN 68784-17-8), - εννεϋλοπαράγωγατηςδιφαινυλαμίνης  (CAS RN 36878-20-3 καιCAS RN 27177-41-9) και - ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία άνω του 30 %, όχι όμως άνω του 45 %, για χρήση στην παραγωγή  λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210037 80: Πρόσθετα που περιέχουν: - ένα συμπολυμερές στυρολίου-μηλεϊνικού ανυδρίτη, εστεροποιημένο με αλκοόλες C4-C20 και τροποποιημένο με αμινοπροπυλομορφολίνη, και - ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία άνω του 50 %, όχι όμως άνω του 75 %,  για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210045 80: Πρόσθετα που περιέχουν: - ένα  συμπολυμερές μεθακρυλικού (C8-18)αλκυλίου  με  N-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλο]μεθακρυλαμίδιο, - ένασυμπολυμερέςαιθυλενίου-προπυλενίου, - ένα συμπολυμερές αιθυλενίου-προπυλενίου, χημικώς τροποποιημένο με ηλεκτρικό ανυδρίτη, 4-(4-νιτροφαινυλ)ανιλίνη και 3-νιτροανιλίνη, και - ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία άνω του 15 %, όχι όμως άνω του 30 %, έστω και αν περιέχουν μεθακρυλικό πολυμερές που ελαττώνει το σημείο ροής, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210048 80: Πρόσθετα που περιέχουν:  - υπεραλκαλικά άλατα αλκυλοβενζολοσουλφονικών οξέων (CAS RN 231297-75-9) του μαγνησίου (C20-C24) και - ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία άνω του 25 %, όχι όμως άνω του 50 %,  με δείκτη αλκαλικότητας άνω του 350, όχι όμως άνω του 450, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210050 80: Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που - έχουν ως βάση άλατα αλκυλοβενζολοσουλφονικών οξέων C16-24 με ασβέστιο (CAS RN 70024-69-0), - περιέχουν ορυκτέλαια και χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης
 • - - - 3811210053 80: Πρόσθετα που περιέχουν:  - υπεραλκαλικό σουλφονικό παράγωγο πετρελαίου του ασβεστίου (CAS68783-96-0) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε σουλφονικά άλατα τουλάχιστον 15 %, όχι όμως άνω του 30 %, και - ορυκτέλαιο σε κατά βάρος αναλογία άνω του 40 %, όχι όμως άνω του 60 %,  με δείκτη αλκαλικότητας τουλάχιστον 280, όχι όμως άνω του 420, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210055 80: Πρόσθετα που περιέχουν:  - χαμηλής αλκαλικότητας πολυπροπυλενυλοβενζολοσουλφονικό ασβέστιο (CAS RN 75975-85-8) και - ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία άνω του 40 %, όχι όμως άνω του 60 %,  με δείκτη αλκαλικότητας άνω του 10, όχι όμως άνω του 25, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210060 80: Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια, - που έχουν ως βάση πολυπροπυλενυλοβενζολοσουλφονικό ασβέστιο (CAS RN 75975-85-8), με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 25 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 35 %, - με συνολικό αριθμό βάσεων (TBN) τουλάχιστον 280, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 320, χρησιμοποιούμενα ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης
 • - - - 3811210063 80: Πρόσθετα που περιέχουν:  - υπεραλκαλικό μείγμα σουλφονικών παραγώγων πετρελαίου του ασβεστίου (CAS RN 61789-86-4) και συνθετικών αλάτων αλκυλοβενζολοσουλφονικών οξέων του ασβεστίου (CAS RN 68584-23-6 και CAS RN 70024-69-0) με συνολική κατά βάρος περιεκτικότητα σε σουλφονικά άλατα τουλάχιστον 15 %, όχι όμως άνω του 25 %, και - ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία άνω του 40 %, όχι όμως άνω του 60 %,  με δείκτη αλκαλικότητας τουλάχιστον 280, όχι όμως άνω του 320, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210065 80: Πρόσθετα που περιέχουν: - ένα μείγμα με βάση το πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο (CAS RN 160610-76-4), και - άνω του 35 %, όχι όμως άνω του 50 % κατά βάρος ορυκτέλαια, με περιεκτικότητα σε θείο μεγαλύτερη από 0,7 %, όχι όμως άνω του 1,3 % κατά βάρος, με συνολικό αριθμό βάσης άνω του 8, για χρήση στην παρασκευή λιπαντικών ελαίων
 • - - - 3811210070 80: Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, - που περιέχουν πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο, προερχόμενο από προϊόντα αντίδρασης πολυαιθυλενοπολυαμινών με πολυϊσοβουτενυληλεκτρικό ανυδρίτη (CAS RN 84605-20-9), - που περιέχουν ορυκτέλαια, - με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χλώριο τουλάχιστον 0,05 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 0,25 %, - με συνολικό αριθμό βάσεων (TBN) άνω του 20, χρησιμοποιούμενα ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης
 • - - - 3811210073 80: Πρόσθετα που περιέχουν:  - ενώσεις βοριωμένου ηλεκτριμίδιου (CAS RN 134758-95-5), - ορυκτέλαια και  - με δείκτη αλκαλικότητας (TBN) άνω του 40, για χρήση στην παραγωγή μείγματος προσθέτων για λιπαντικά έλαια
 • - - - 3811210075 80: Πρόσθετα που περιέχουν: - Διαλκυλοβενζολοσουλφονικά άλατα του ασβεστίου (C 10-C 14), - ορυκτέλαια με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40 % αλλά όχι περισσότερο του 60 %, με δείκτη αλκαλικότητας έως 10, προοριζόμενα για την παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια
 • - - - 3811210077 80: Aντιαφριστικά πρόσθετα αποτελούμενα από: - συμπολυμερές ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου και ακρυλικού αιθυλίου, και - ορυκτέλαια με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 50 % αλλά όχι περισσότερο του 80 %, προοριζόμενα για την παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια
 • - - - 3811210080 80: Πρόσθετα που περιέχουν: - πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο από αρωματικές πολυαμίνες, - ορυκτέλαια με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40 % αλλά όχι περισσότερο του 60 %, περιεκτικότητας σε άζωτο άνω του 0,6 % άλλα όχι περισσότερο του 0,9 % , προοριζόμενα για την παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια
 • - - - 3811210083 80: Πρόσθετα: - που περιέχουν πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο προερχόμενο από προϊόντα αντίδρασης πολυαιθυλενοπολυαμινών με πολυϊσοβουτενυληλεκτρικό ανυδρίτη (CAS RN 84605-20-9), - που περιέχουν ορυκτέλαια περισσότερο από 31,9 % όχι όμως άνω του 43,3 % κατά βάρος, - με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χλώριο που δεν υπερβαίνει το 0,05 %, και - με δείκτη αλκαλικότητας (TBN) άνω του 20, για χρήση στην παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια
 • - - - 3811210085 80: Πρόσθετα, - που περιέχουν ορυκτέλαια περισσότερο από 20 % όχι όμως άνω του 45 % κατά βάρος, - που έχουν ως βάση μείγμα αλάτων διακλαδισμένου δωδεκυλοφαινολοσουλφιδίου ασβεστίου, ανθρακούχων ή όχι, του τύπου που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια
 • - - - 3811210090 80: Άλλα