Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών.

  • - - - 3808931100 10: Ζιζανιοκτόνα
  • - - - - 3808931100 80: Με βάση φαινοξυφυτορμόνες
  • - - - - 3808931300 80: Με βάση τριαζίνες
  • - - - - 3808931500 80: Με βάση αμίδια
  • - - - - 3808931700 80: Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις
  • - - - - 3808932100 80: Με βάση παράγωγα δινιτροανιλινών
  • - - - - 3808932300 80 (2/0) : Με βάση παράγωγα ουριών, ουρακίλες και σουλφονυλοουρίες
  • - - - - 3808932700 80 (2/0) : Άλλα
  • - - - 3808933000 80: Ανασχετικά της βλάστησης
  • - - - 3808939000 80 (6/0) : Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών