Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm.

  • - - - - 8413703510 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8413703520 10: Άλλες
  • - - - - - 8413703520 80: Μονοφασική φυγοκεντρική αντλία: - με ελάχιστη παροχή στην κατάθλιψη 400 cm$3 ρευστού ανά λεπτό - με στάθμη θορύβου περιορισμένη στα 6 dBA, - με εσωτερική διάμετρο ανοίγματος αναρρόφησης και στομίου κατάθλιψης το πολύ 15 mm, και - λειτουργούσα σε ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -10°C
  • - - - - - 8413703590 80: Άλλες