Άλλα / Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων.

Deutsch 1

  • - - - - 2811299010 80: Διοξείδιο του τελλουρίου (CAS RN 7446-07-3)
  • - - - - 2811299090 80: Άλλα