Άλλα / Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κάτω των 67 decitex.

Deutsch 1 Español 2 Slovenčina 1

  • - - - 5402490030 80: Νήματα εκ συμπολυμερούς γλυκολικού οξέος και γαλακτικού οξέος, προοριζόμενα για την κατασκευή χειρουργικών ραμμάτων
  • - - - 5402490050 80: Νήματα εκ πολυ(βινυλική αλκοόλη), μη υφαντουργικά
  • - - - 5402490070 80: Νήματα από συνθετικά νημάτια, όχι στριμμένα, που περιέχουν, κατά βάρος, 85 % ή περισσότερο ακρυλονιτρίλιο, υπό μορφή φιτιλίου που περιέχει 1 000 νημάτια συνεχή ή περισσότερα αλλά όχι περισσότερα από 25 000 νημάτια συνεχή, με βάρος ανά μέτρο 0,12 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3,75 g και μήκος 100 m ή περισσότερο, προοριζόμενα για την κατασκευή νημάτων από ίνες άνθρακος
  • - - - 5402490090 80: Άλλα