Από πολυ(βουτυράλη βινυλίου) / Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα.

  • - - - 3920910010 80: Για την πλήρωση κυψελωμάτων, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 3920910051 10: Άλλα
  • - - - - 3920910051 80: Μεμβράνη πολυβινυλοβουτυράλης που περιέχει φωσφορικό τριισοβουτύλιο ως πλαστικοποιητή σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 25 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 28 %
  • - - - - 3920910052 80: Μεμβράνη από πολυβινυλοβουτυράλη με: - κατά βάρος περιεκτικότητα σε δις(2-αιθυλεξανική) τριαιθυλενογλυκόλη ως πλαστικοποιητή τουλάχιστον 26 %, όχι όμως άνω του 30 %, - πάχος τουλάχιστον 0,73 mm, όχι όμως άνω του 1,50 mm
  • - - - - 3920910091 80: Φύλλα από πολυ(βουτυράλη βινυλίου) με χρωματικά διαβαθμισμένη λωρίδα
  • - - - - 3920910093 80: Μεμβράνη από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), έστω και επιμεταλλωμένη στη μία ή και στις δύο πλευρές, ή πολυστρωματική μεμβράνη από υμένια πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) με επιμεταλλωμένες μόνο τις εξωτερικές επιφάνειες, η οποία διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - διαπερατότητα από ορατή φωτεινή ακτινοβολία τουλάχιστον 50 %, - επικάλυψη στη μία ή και στις δύο πλευρές από στρώμα πολυ(βινυλοβουτυράλης), αλλά χωρίς επίχριση με κόλλα ούτε άλλο υλικό εκτός της πολυ(βινυλοβουτυράλης), - μέγιστο συνολικό πάχος 0,2 mm, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πολυ(βινυλοβουτυράλη), και πάχος πολυ(βινυλοβουτυράλης) άνω των 0,2 mm
  • - - - - 3920910095 10: Τριστρωματική μεμβράνη πολυβινυλοβουτυράλης συνεξώθησης
  • - - - - - 3920910095 80: Τριστρωματική μεμβράνη πολυ(βουτυράλη βινυλίου) συνεξώθησης με έγχρωμη ταινία διαβαθμίσεων, που περιέχει δις(2-αιθυλεξανικό) 2,2'-αιθυλενοδιοξυδιαιθύλιο ως πλαστικοποιητή σε αναλογία 29 % κατά βάρος ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 31 %
  • - - - - - 3920910097 80: Άλλα
  • - - - - 3920910099 80: Άλλα