Από χαρτόμαζα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη.

  • - - - - 4810991020 80: βάρους τουλάχιστον 70 g/m2, αλλά το πολύ 400 g/m2, και φωτεινότητας (λαμπρότητας) άνω του 84 (μετρούμενη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2470-1), με εξαίρεση τους ρόλους που χρησιμοποιούνται σε κυλινδρικά πιεστήρια
  • - - - - 4810991080 80: Άλλα