Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται "αυστραλιανά".

* Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού γνησιότητας που χορηγείται υπό τους όρους που Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 139/81 της Επιτροπής (ΕΕ L 15 της 17.1.1981, σ. 4); όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 13).

  • - - - 0202305010 80: Κρέατα βοοειδών εκλεκτής ποιότητας
  • - - - 0202305020 80: βίσωνα
  • - - - 0202305093 10: Άλλα
  • - - - - 0202305093 20: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - 0202305093 80: Για την παραγωγή προϊόντων που υπάγονται στις διακρίσεις 1602 10, 1602 50 31 ή 1602 50 95, τα οποία περιέχουν μόνο κρέας βοοειδών, με αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης που δεν υπερβαίνει το 0,45 και περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 20% άπαχο κρέας (εκτός από τα παραπροϊόντα σφαγείων και τα λίπη), το δε κρέας και η πηκτή αποτελούν τουλάχιστον το 85% του συνολικού καθαρού βάρους. Τα προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία, για να εξασφαλίζεται η πήξη των πρωτεϊνών κρέατος σε όλο το προϊόν και στο οποίο άρα δεν εμφανίζονται ίχνη ροζέ υγρού στην κομμμένη πλευρά, όταν το προϊόν κόβεται κατά μήκος γραμμής που διέρχεται από το πιο παχύ σημείο του (προϊόντα-Α)
  • - - - - - 0202305095 80: Που προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων άλλων από αυτών που υπάγονται στις διακρίσεις ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 και 1602 90 61 (προϊόντα-Β)
  • - - - - - 0202305097 80: Άλλα
  • - - - - 0202305099 80: Άλλα