Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05 % αλλά όχι περισσότερο από 0,5 % άνθρακα.

  • - - - - 7202495011 10: Με περιεκτικότητα σε χρώμιο 30% και άνω
  • - - - - - 7202495011 80: Που περιέχει κατά βάρος 0,1 % ή λιγότερο άνθρακα και περισσότερο από 30 % αλλά όχι περισσότερο από 90 % χρώμιο (σιδηροχρώμιο επαναδιυλισμένο)
  • - - - - - 7202495019 80: Άλλο
  • - - - - 7202495090 80: Άλλο