Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % και κατώτερης του 60 %.

English 1 Magyar 1 Nederlands 2

  • - - - 0405201010 80: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 kg
  • - - - 0405201080 80: Άλλα