Με βάρος κατά m$2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε κυλίνδρους.

Deutsch 4

  • - - - 4802551500 80: Με βάρος κατά m$2 ίσο ή ανώτερο των 40 g αλλά κατώτερο των 60 g
  • - - - 4802552500 80: Με βάρος κατά m$2 ίσο ή ανώτερο των 60 g αλλά κατώτερο των 75 g
  • - - - 4802553000 80: Με βάρος κατά m$2 ίσο ή ανώτερο των 75 g αλλά κατώτερο των 80 g
  • - - - 4802559000 80: Με βάρος κατά m$2 ίσο ή ανώτερο των 80 g