Με βάση συνθετικά πολυμερή / Άλλα.

  • - - - - 3208909120 80: Συμπολυμερές τετραφθοροαιθυλενίου σε διάλυμα οξικού βουτυλίου, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε διαλύτη 50 % (± 2 %)
  • - - - - 3208909190 80: Άλλα