Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή.

Deutsch 4 English 1

  • - - - - 3208909910 80: Διαλύματος με βάση χημικά τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, που περιέχουν δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες χρωστικές ύλες: - 8'-ακετοξυ-1,3,3,5,6-πενταμεθυλο-2,3-διυδροσπειρο[1H-ινδολο-2,3'-ναφθο[2,1-b][1,4]οξαζίνη]-9'-καρβοξυλικό μεθύλιο, - 6-(ισοβουτυρυλοξυ)-2,2-διφαινυλο-2H-βενζο[h]χρωμενο-5-καρβοξυλικό μεθύλιο, - 13-ισοπροπυλο-3,3-δις(4-μεθοξυφαινυλο)-6,11-διμεθυλο-3,13-διυδροβενζο [h]ινδενο[2,1-f]χρωμεν-13-όλη, - 8-μεθυλο-2,2-διφαινυλο-2H-βενζο[h]χρωμενο-5-καρβοξυλικό αιθοξυκαρβονυλομεθύλιο, - 13-αιθυλο-3-[4-(μορφολινο)φαινυλο]-3-φαινυλο-3,13-διυδροβενζο [h]ινδενο[2,1-f]χρωμεν-13-όλη
  • - - - - 3208909990 80: Άλλες