Άλλα / Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές.

Deutsch 1

  • - - - - 3904698010 80: Για την πλήρωση κυψελωμάτων, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 3904698081 10: Άλλα
  • - - - - - 3904698081 80: Πολυ(βινυλιδενοφθορίδιο) (CAS RN 24937-79-9)
  • - - - - - 3904698085 80: Συμπολυμερές αιθυλενίου-χλωροτριφθοροαιθυλενίου, έστω και τροποποιημένο με εξαφθοροϊσοβουτυλένιο, σε σκόνη, έστω και αν περιέχει πληρωτικά υλικά
  • - - - - - 3904698093 80: Συμπολυμερές αιθυλενίου και χλωροτριφθοροαιθυλενίου, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39
  • - - - - - 3904698094 80: Συμπολυμερή αιθυλενίου και τετραφθοροαιθυλενίου
  • - - - - - 3904698096 80: Πολυχλωροτριφθοροαιθυλενίου, σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου 39
  • - - - - - 3904698097 80: Συμπολυμερές χλωροτριφθοροαιθυλενίου και διφθοροβινυλιδενίου
  • - - - - - 3904698099 80: Άλλα