ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ.

  • 9880000000 80 (96/0) : Τμήματα κατασκευαστικών στοιχείων βιομηχανικού συγκροτήματος στο πλαίσιο του εξωτερικού εμπορίου (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 113/2010 της Επιτροπής της 9.02.2010)