Άλλα / Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος.

Deutsch 2 Français 2

  • - - - - 2805199020 80: Μεταλλικό λίθιο, καθαρότητας τουλάχιστον 98,8 % κατά βάρος (CAS RN 7439-93-2)
  • - - - - 2805199090 80: Άλλα