Κινητήρες για αεροσκάφη / Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως).

  • - - 8407100010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 8407100020 80: Που προορίζονται να συναρμολογηθούν σε αεροσκάφη που έχουν τύχει απαλλαγής από δασμούς ή έχουν κατασκευασθεί στην Κοινότητα
  • - - 8407100090 80: Άλλοι