ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

  • 8601000000 80 (2/0) : Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές
  • 8602000000 80 (2/0) : Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιομεταφορικές
  • 8603000000 80 (2/0) : Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από εκείνα της κλάσης 8604
  • 8604000000 80: Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και αυτοπροωθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το παραγέμισμα των σιδηρογραμμών με έρμα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των γραμμών, οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραιζίνες)
  • 8605000000 80: Οχήματα επιβατών, μη-αυτοπροωθούμενα, σκευοφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, μη-αυτοπροωθούμενα (με εξαίρεση τα οχήματα της κλάσης 8604)
  • 8606000000 80 (6/0) : Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές, μη-αυτοπροωθούμενα
  • 8607000000 80 (11/0) : Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές
  • 8608000000 80: Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους
  • 8609000000 80 (2/0) : Πλαίσια και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα