Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 9018110000 10: Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων)
 • - - 9018110000 80: Ηλεκτροκαρδιογράφοι
 • - - 9018120000 80: Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ)
 • - - 9018130000 80: Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό
 • - - 9018140000 80: Συσκευές σπινθηρογραφίας
 • - - 9018190000 80 (2/0) : Άλλα
 • - 9018200000 80: Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων
 • - 9018310000 10: Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα
 • - - 9018310000 80 (2/0) : Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες
 • - - 9018320000 80 (2/0) : Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές
 • - - 9018390000 80: Άλλα
 • - 9018410000 10: Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική
 • - - 9018410000 80: Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό
 • - - 9018490000 80 (2/0) : Άλλα
 • - 9018500000 80 (2/0) : Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας
 • - 9018900000 80 (8/0) : Άλλα όργανα και συσκευές