Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα.

Deutsch 8 English 4 Français 5 Nederlands 5

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

Ποδήλατο με τέσσερις (4) τροχούς μη πλήρως…

απο μεταλλο; μη ηλεκτρικοσ; ποδηλατα; ποδηλατα τετρατροχα

Ποδήλατο με τέσσερις (4) τροχούς μη πλήρως συναρμολογημένο, με σκελετό από μέταλλο, χωρίς κινητήρα.

Είναι εξοπλισμένο με κάθισμα δύο θέσεων και διαθέτει κεντρικό βραχίονα διεύθυνσης με δύο τιμόνια, μηχανισμό πενταλιών για κάθε επιβάτη, καθώς και προστατευτικό στέγαστρο τοποθετημένο επάνω σε τέσσερις μεταλλικούς βραχίονες.

Η σχετική φωτογραφία δείχνει το συναρμολογημένο είδος.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ