Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20.

  • - - - 2009210010 80: Σε σκόνη
  • - - - 2009210090 80: Άλλα