Δημήτριο, λανθάνιο, πρασεοδύμιο, νεοδύμιο και σαμάριο.

  • - - - - - 2805302010 80: Δημήτριο
  • - - - - - 2805302020 80: Λανθάνιο
  • - - - - - 2805302030 80: Πρασεοδύμιο
  • - - - - - 2805302040 80: Νεοδύμιο
  • - - - - - 2805302050 80: Σαμάριο