Άλλοι / Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V.

  • - - - 8535290010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8535290090 80: Άλλοι