Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα / Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης.

Čeština 3 Deutsch 5 Polski 2

  • - - - 8481309120 80: που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8481309191 10: Άλλα
  • - - - - 8481309191 80: Χαλύβδινες βαλβίδες αντεπιστροφής που : - ανοίγουν σε πίεση το πολύ 800 kPa - έχουν εξωτερική διάμετρο το πολύ 37 mm
  • - - - - 8481309199 80: Άλλα