Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα / Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης.

  • - - - 8481309120 80: που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8481309191 10: Άλλα
  • - - - - 8481309191 80: Χαλύβδινες βαλβίδες αντεπιστροφής που : -|ανοίγουν σε πίεση το πολύ 800|kPa -|έχουν εξωτερική διάμετρο το πολύ 37|mm
  • - - - - 8481309199 80: Άλλα