Άλλα / Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l.

Polski 1

  • - - - - - - - - 2204218010 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol
  • - - - - - - - - 2204218090 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol