Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm$3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm$3.

Deutsch 1