Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά.

  • - - 2612201000 80: Μοναζίτης. Ουρανοθοριανίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20 % κατά βάρος (Ευρατόμ)
  • - - 2612209000 80: Άλλα