Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση.

Čeština 1 Deutsch 18 Nederlands 3 Polski 2 Română 1 Slovenščina 1

  • - - - 3402901010 80: Επιφανειοδραστικό μείγμα χλωριούχων αλάτων του μεθυλοτρι(C8-C10)αλκυλαμμμωνίου
  • - - - 3402901020 80: Μείγμα δωκουσικού νατρίου (INN) και βενζοϊκού νατρίου
  • - - - 3402901030 80: Επιφανειοδραστικό παρασκεύασμα αποτελούμενο από μείγμα δοκουσικού (διοκτυλοσουλφοηλεκτρικού) νατρίου και αιθοξυλιωμένης 2,4,7,9-τετραμεθυλοδεκιν-5-οδιόλης-4,7 (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)
  • - - - 3402901050 80: Επιφανειοδραστικό παρασκεύασμα αποτελούμενο από μείγμα πολυσιλοξανίου και πολυ(αιθυλενογλυκόλης)
  • - - - 3402901060 80: Τασιενεργό παρασκεύασμα που περιέχει 2-αιθυλεξυλομεθυλοξιράνιο
  • - - - 3402901070 80: Τασιενεργό παρασκεύασμα που περιέχει αιθοξυλιωμένη 2,4,7,9-τετραμεθυλο-5-δεκινο-4,7-διόλη (CAS RN 9014-85-1)
  • - - - 3402901090 80: Άλλα