Άλλα / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου.

Deutsch 2 English 4 Polski 1

 • - - - - 2933599510 80: 6-Αμινο-1,3-διμεθυλουρακίλη (CAS RN 6642-31-5)
 • - - - - 2933599513 80: 2-Διαιθυλαμινo-6-υδροξυ-4-μεθυλοπυριμιδίνη (CAS RN 42487-72-9)
 • - - - - 2933599515 80: Μονοϋδρική φωσφορική σιταγλιπτίνη (CAS RN 654671-77-9)
 • - - - - 2933599517 80: N,N'-(4,6-διχλωροπυριμιδίνη-2,5-διυλ)διφορμαμίδιο (CAS RN 116477-30-6)
 • - - - - 2933599518 80: 1-Μεθυλο-3-φαινυλοπιπεραζίνη (CAS RN 5271-27-2)
 • - - - - 2933599520 80: 2,4-Διαμινο-6-χλωροπυριμιδίνη (CAS RN 156-83-2)
 • - - - - 2933599521 80: N-(2-οξο-1,2-διυδροπυριμιδινο-4-υλο)βενζαμίδιο (CAS RN 26661-13-2)
 • - - - - 2933599523 80: 6-Xλωρο-3-methyluracil (CAS RN 4318-56-3)
 • - - - - 2933599527 80: 2-[(2-Αμινο-6-οξο-1,6-διυδρo-9H-πουρινο-9-υλ)μεθοξυλ]-3-υδροξυπροπύλιο (CAS RN 88110-89-8)
 • - - - - 2933599530 80: Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)
 • - - - - 2933599533 80: 4,6-Διχλωρο-5-φθοροπυριμιδίνη (CAS RN 213265-83-9)
 • - - - - 2933599537 80: 6-Ιωδο-3-προπυλο-2-θειοξο-2,3-διϋδροκιναζολιν-4(1Η)-όνη (CAS RN 200938-58-5)
 • - - - - 2933599539 80: Ιμπρουτινίμπη (INN) (CAS RN 936563-96-1)
 • - - - - 2933599543 80: 2-(4-(2-Υδροξύαιθυλο)πιπεραζιν-1-υλο)αιθανοσουλφονικό οξύ (CAS RN 7365-45-9)
 • - - - - 2933599545 80: 1-[3-(υδροξυμεθυλο)πυριδιν-2-υλο]-4-μεθυλο-2-φαινυλοπιπεραζίνη (CAS RN 61337-89-1)
 • - - - - 2933599547 80: 6-Μεθυλο-2-οξοπερυδροπυριμιδινο-4-υλουρία (CAS RN 1129-42-6), καθαρότητας τουλάχιστον 94 %
 • - - - - 2933599550 80: 2-(2-πιπεραζιν-1-υλαιθοξυ)αιθανόλη (CAS RN 13349-82-1)
 • - - - - 2933599553 80: 5-Φθορο-2-μεθοξυπυριμιδιν-4(3H)-όνη (CAS RN 1480-96-2)
 • - - - - 2933599557 80: 5,7-Διμεθοξυ(1,2,4) τριαζολο (1,5-α) πυριμιδινο- 2-αμίνη (CAS RN 13223-43-3)
 • - - - - 2933599560 80: 2,6-Διχλωρο-4,8-διπιπεριδινοπυριμιδο[5,4-d]πυριμιδίνη (CAS RN 7139-02-8)
 • - - - - 2933599565 80: Δις(τετραφθοροβορικό) 1-χλωρομεθυλο-4-φθορο-1,4-διαζωδικυκλο[2.2.2]οκτάνιο (CAS RN 140681-55-6)
 • - - - - 2933599570 80: N-(4-Αιθυλο-2,3-διοξοπιπεραζιν-1-υλκαρβονυλ)-D-2-φαινυλογλυκίνη (CAS RN 63422-71-9)
 • - - - - 2933599575 80: Υδροχλωρική (2R,3S/2S,3R)-3-(6-χλωρο-5-φθοροπυριμιδιν-4-υλο)-2-(2,4-διφθοροφαινυλο)-1-(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλο)βουτανόλη-2, (CAS RN 188416-20-8)
 • - - - - 2933599577 80: Υδροχλωρική 3-(τριφθορομεθυλο)-5,6,7,8-τετραϋδρο[1,2,4]τριαζολο[4,3-a]πυραζίνη (1:1) (CAS RN 762240-92-6)
 • - - - - 2933599587 80: 5-βρωμο-2,4-διχλωροπυριμιδίνη (CAS RN 36082-50-5)
 • - - - - 2933599589 80: 6-βενζυλ-αδενίνη (CAS RN 1214-39-7)
 • - - - - 2933599590 80: Άλλα