Άλλα / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου.

  • - - - 2933591000 80: Διαζινόν (ISO)
  • - - - 2933592000 80: 1,4-Διαζαδικυκλο[2.2.2]οκτάνιο (τριαιθυλενοδιαμίνη)
  • - - - 2933599500 80 (27/0) : Άλλα