Άλλα / Λακτόνες / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου.

 • - - - 2932209010 80: 2'-Ανιλίνη-6'-[αιθυλο(ισοπεντυλ)αμινο]-3'-μεθυλσπιρο[ισοβενζοφουράνο-1(3H),9'-ξανθενιο]-3-όνη (CAS RN 70516-41-5)
 • - - - 2932209015 80: Κουμαρίνη (CAS RN 91-64-5)
 • - - - 2932209025 80: Δεκαν-5-ολίδιο (CAS RN 705-86-2)
 • - - - 2932209030 80: Δωδεκαν-5-ολίδιο (CAS RN 713-95-1)
 • - - - 2932209035 80: 6'-Διαιθυλαμινο-3'-μεθυλο-2'-(2,4-ξυλιδινο)σπιρο[ισοβενζοφουράνιο-1(3H),9'-ξανθενιο]-3-όνη (CAS RN 36431-22-8)
 • - - - 2932209040 80: Υδροβρωμική (S)-(−)-α-αμινο-γ-βουτυρολακτόνη(CAS RN 15295-77-9)
 • - - - 2932209045 80: 2,2-Διμεθυλο-1,3-διοξανο-4,6-διόνη (CAS RN 2033-24-1)
 • - - - 2932209050 80: L-λακτίδιο (CAS RN 4511-42-6) ή D-λακτίδιο (CAS RN 13076-17-0) ή διλακτίδιο (CAS RN 95-96-5)
 • - - - 2932209055 80: 6-Διμεθυλαμινο-3,3-δις(4-διμεθυλαμινοφαινυλο)φθαλίδιο (CAS RN 1552-42-7)
 • - - - 2932209060 80: 6'-(Διαιθυλαμινο)-3'-μεθυλο-2'-(φαινυλαμινο)-σπιρο[ισοβενζοφουρανο-1(3H),9'-[9H]ξανθεν]-3-όνη (CAS RN 29512-49-0)
 • - - - 2932209065 80: 4-(μεθοξυκαρβονυλ)-5-οξο-2,5-διυδροφουραν-3-ολικόνάτριο (CAS RN 1134960-41-0)
 • - - - 2932209070 80: 3',6'-Δις(αιθυλαμινο)-2',7'-διμεθυλοσπιρο[ισοβενζοφουράνιο-1(3H),9'-[9H]-ξανθενιο]-3-όνη
 • - - - 2932209071 80: 6'-(Διβουτυλαμινο)-3'-μεθυλο-2'-(φαινυλαμινο)-σπιρο[ισοβενζοφουρανο-1(3H),9'-[9H]ξανθεν]-3-όνη (CAS RN 89331-94-2)
 • - - - 2932209077 80: Eξαν-6-ολίδιο (CAS RN 502-44-3)
 • - - - 2932209080 80: Γιββερελλικό οξύ καθαρότητας τουλάχιστον 88 % κ.β. (CAS RN 77-06-5)
 • - - - 2932209084 80: Δεκαϋδρο-3a,6,6,9a-τετραμεθυλοναφθο[2,1-b]φουρανόνη-2(1H) (CAS RN 564-20-5)
 • - - - 2932209088 80: Μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες
 • - - - 2932209090 80: Άλλες