Ισοκυανικά / Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες.

  • - - 2929100015 80: Διισοκυανικό 3,3'-διμεθυλοδιφαινυλo-4,4'-διύλιο (CAS RN 91-97-4)
  • - - 2929100020 80: Iσοκυανικό βουτυλο (CAS RN 111-36-4)
  • - - 2929100040 80: μ-Ισοπροπενυλο-α,α-διμεθυλοβενζυλο ισοκυανικό (CAS RN 2094-99-7)
  • - - 2929100050 80: μ-Φαινυλενοδιϊσοπροπυλιδένο διϊσοκυανικό (CAS RN 2778-42-9)
  • - - 2929100055 80: 2,5 (και 2,6)-Δις(ισοκυανικομεθυλο)δικυκλο[2.2.1]επτάνιο (CAS RN 74091-64-8)
  • - - 2929100060 80: Μείγματα ισομερών του διισοκυανικό τριμεθυλεξαμεθυλένιο
  • - - 2929100080 80: 1,3-Δις(ισοκυανικομεθυλο) βενζόλιο (CAS RN 3634-83-1)
  • - - 2929100090 80: Άλλα