Άλλες / Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες.

Deutsch 1

  • - - 2929900010 80: Κυκλαμικό νάτριο
  • - - 2929900020 80: Διαιθυλαμινο-τριαιθοξυσιλάνιο (CAS RN 35077-00-0)
  • - - 2929900030 80: Νιτρογουανιδίνη (CAS RN 556-88-7)
  • - - 2929900090 80: Άλλες