Άλλα / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου.

Deutsch 1

  • - - - 2933992000 80: Ινδόλιο, 3-μεθυλοϊνδόλιο (σκατόλιο), 6-αλλυλο-6,7-διυδρο-5Η-διβενζο[γ,ε]αζεπίνη (αζαπετίνη), φαινινδαμίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών. Υδροχλωρικό της ιμιπραμίνης (ΔΚΟΤ)
  • - - - 2933995000 80: 2,4-Δι-τερτ-βουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολ-2-υλο)φαινόλη
  • - - - 2933998000 80 (49/0) : Άλλα