Άλλες λακτάμες / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου.

English 1 Français 1

  • - - - 2933790015 80: N-(τερτ-βουτοξυκαρβονυλο)-L-πυρογλουταμικό αιθυλεστέρας (CAS RN 144978-12-1)
  • - - - 2933790030 80: 5-Bινυλο-2-πυρρολιδόνη (CAS RN 7529-16-0)
  • - - - 2933790050 80: 6-Βρωμο-3-μεθυλο-3H-διβενζο(f,ij)ισοκινολινοδιόνη-2,7 (CAS RN 81-85-6)
  • - - - 2933790060 80: 3,3-πενταμεθυλενο-4-βουτυρολακτάμη (CAS RN 64744-50-9)
  • - - - 2933790070 80: L-(+)-Τρυγικό (S)-N-[(διαιθυλαμινο)μεθυλ]-α-αιθυλ-2-οξο-1-πυρρολιδινακεταμίδιο (CAS RN 754186-36-2)
  • - - - 2933790090 80: Άλλα