Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμησης. Μέρη αυτών.

  • - - - 8708922000 80: Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγουμένων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm$3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm$3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705
  • - - - 8708923500 10: Άλλα
  • - - - - 8708923500 80: Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμησης
  • - - - - 8708929100 10: Μέρη
  • - - - - - 8708929100 80: Από χάλυβα έκτυπο
  • - - - - - 8708929900 80: Άλλα