Καινούργια / Άλλα οχήματα, εξοπλισμένα και με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση, που μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση με εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

  • - - - 8703601010 80: Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm$3
  • - - - 8703601090 80: Άλλα