Εξωλέμβιου τύπου / Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως).

  • - - - 8407211000 80: Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 cm$3
  • - - - 8407219100 10: Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 cm$3
  • - - - - 8407219100 80: Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW
  • - - - - 8407219900 80: Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW