Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος.

Deutsch 1

  • - - - 2916140010 80: Μεθακρυλικό 2,3-εποξυπροπύλιο (CAS RN 106-91-2)
  • - - - 2916140020 80: Μεθακρυλικό αιθύλιο(CAS RN 97-63-2)
  • - - - 2916140030 80: Μεθακρυλικός αλλυλεστέρας (CAS RN 96-05-9) και τα ισομερή του, καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος, ο οποίος περιέχει τουλάχιστον: - 0,01 % έως 0,02 % αλλυλική αλκοόλη (CAS RN 107-18-6), - 0,01 % έως 0,1 % μεθακρυλικό οξύ (CAS RN 79-41-4) και - 0,5 % έως 1 % 4-μεθοξυφαινόλη (CAS RN 150-76-5)
  • - - - 2916140090 80: Άλλοι