Άλλα / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου.

Čeština 1 Deutsch 3 English 2 Français 1 Italiano 1 Nederlands 1 Polski 1 Slovenčina 1 Slovenščina 3

 • - - - - 2933998010 80: 2-(2H-Βενζοτριάζολο-2-υλο)-4,6-δι-τερτ-βουτυλοφαινόλη (CAS RN 3846-71-7)
 • - - - - 2933998011 80: Fenbuconazole (ISO) (CAS RN 114369-43-6)
 • - - - - 2933998012 80: Μυκλοβουτανίλιο (ISO) (CAS RN 88671-89-0)
 • - - - - 2933998013 80: 5-Διφθορομεθοξυ-2-μερκαπτο-1-H-βενζιμιδαζόλιο(CAS RN 97963-62-7)
 • - - - - 2933998014 80: 2-(2H-Βενζοτριαζολ-2-υλο)-4-μεθυλο-6-(2-μεθυλοπροπ-2-εν-1-υλο)φαινόλη (CAS RN 98809-58-6)
 • - - - - 2933998015 80: 2-(2H-Βενζοτριάζολο-2-υλο)-4,6-δι-τερτ-πεντυλοφαινόλη (CAS RN 25973-55-1)
 • - - - - 2933998016 80: Pyridate (ISO) (CAS RN 55512-33-9) καθαρότητας κατά βάρος 90 % και άνω
 • - - - - 2933998017 80: Carfentrazone-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) καθαρότητας κατά βάρος 93 % και άνω
 • - - - - 2933998019 80: 2-(2,4-Διχλωροφαινυλ)-3-(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλο)προπαν-1-όλη (CAS RN 112281-82-0)
 • - - - - 2933998020 80: 2-(2H-Βενζοτριάζολο-2-υλο)-4,6-δισ(1-μεθυλο-1-φαινυλαίθυλο)φαινόλη (CAS RN 70321-86-7)
 • - - - - 2933998021 80: Εξαφθοροφωσφορικό(V) 3-οξείδιο του 1-(δις(διμεθυλαμινο)μεθυλενο)-1H-[1,2,3]τριαζολο[4,5-b]πυριδινίου (CAS RN 148893-10-1)
 • - - - - 2933998023 80: Τεβουκοναζόλη (ISO) (CAS RN 107534-96-3)  καθαρότητας τουλάχιστον 95 %
 • - - - - 2933998024 80: 1,3-Διυδρο-5,6-διαμινο-2H-βενζιμιδαζολ-2-όνη (CAS RN 55621-49-3)
 • - - - - 2933998026 80: (2S,3S,4R)-Μεθυλο 4-(3-(1,1-διφθοροβουτυλο-3-ενυλο)-7-μεθοξυκινοξαλιν-2-υλοξυ)-3-αιθυλοπυρρολιδίνη-2-καρβοξυλικο 4-μεθυλοβενζολοσουλφονικό (CUS 0143289-9)
 • - - - - 2933998027 80: 5,6-Διμεθυλοβενζιμιδαζόλιο (CAS RN 582-60-5)
 • - - - - 2933998029 80: 3-[3-(4-Φθοροφαινυλο)-1-(1-μεθυλαιθυλο)-1H-ινδολο-2-υλο]-(E)-2-προπενάλη (CAS RN 93957-50-7)
 • - - - - 2933998030 80: Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)
 • - - - - 2933998031 80: Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) καθαρότητας κατά βάρος 97 % και άνω
 • - - - - 2933998033 80: Πενκοναζόλη (ISO) (CAS RN 66246-88-6)
 • - - - - 2933998034 80: 2,4-διυδρο-5-μεθοξυ-4-μεθυλ-3H-1,2,4-τριαζολ-3-όνη (CAS RN 135302-13-5)
 • - - - - 2933998036 80: 3-χλωρο-2-(1,1-διφθορο-3-βουτεν-1-υλο)-6-μεθοξυκινοξαλίνη (CAS RN 1799733-46-2)
 • - - - - 2933998037 80: 8-χλωρο-5,10-διυδρο-11H-διβενζο[b,e][1,4]διαζεπινόνη-11 (CAS RN 50892-62-1)
 • - - - - 2933998038 80: (4aS,7aS)-οκταϋδρο-1H-πυρρολο[3,4-β]πυριδίνη (CAS RN 151213-40-0)
 • - - - - 2933998039 80: Τετραφθοροβορικό O-(βενζοτριαζολ-1-υλο)-N,N,N′,N′-τετραμεθυλουρόνιο (CAS RN 125700-67-6)
 • - - - - 2933998040 80: trans-4-Υδροξυ-L-προλίνη (CAS RN 51-35-4)
 • - - - - 2933998041 80: 5-[4′-(βρωμομεθυλο)διφαινυλο-2-υλ]-1-τριτυλ-1H-τετραζόλιο (CAS RN 124750-51-2)
 • - - - - 2933998042 80: Υδροχλωρική (S)-2,2,4-τριμεθυλοπυρρολιδίνη (CAS RN 1897428-40-8)
 • - - - - 2933998044 80: (2S,3S,4R)-3-αιθυλ-4-υδροξυπυρρολιδινο-2-καρβοξυλικό 4-μεθυλοβενζολοσουλφονικό μεθύλιο (CAS RN 1799733-43-9)
 • - - - - 2933998045 80: Υδραζίδιο του μηλεϊνικού οξέος (ISO) (CAS RN 123-33-1)
 • - - - - 2933998046 80: (S)-ινδολο-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 79815-20-6)
 • - - - - 2933998047 80: Paclobutrazol/Πακλοβουτραζόλη (ISO) (CAS RN 76738-62-0)
 • - - - - 2933998050 80: Μετκοναζόλη (ISO) (CAS RN 125116-23-6)
 • - - - - 2933998051 80: Διβρωμίδιο του diquat (ISO) (CAS RN 85-00-7) σε υδατικό διάλυμα για χρήση στην παρασκευή ζιζανιοκτόνων
 • - - - - 2933998052 80: N-Boc-trans-4-υδροξυ-L-προλινο μεθυλεστέρας (CAS RN 74844-91-0)
 • - - - - 2933998053 80: (S)-5-(tert-βουτοξυκαρβονυλο)-5-αζασπειρο[2.4]επτανο-6-καρβοξυλικό κάλιο (CUS0133723-1)
 • - - - - 2933998054 80: 3-(Σαλικυλοϋλαμινο)-1,2,4-τριαζόλη (CAS RN 36411-52-6)
 • - - - - 2933998055 80: Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)
 • - - - - 2933998057 80: 2-(5-Μεθοξυινδoλ-3-υλ)αιθυλαμίνη (CAS RN 608-07-1)
 • - - - - 2933998062 80: 1H-Ινδολο-6-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 1670-82-2)
 • - - - - 2933998067 80: Αιθυλεστέρας καντεσαρτάνης (INNM), (CAS RN 139481-58-6)
 • - - - - 2933998071 80: 10-Μεθοξυ-ιμινοστιλβένιο (CAS RN 4698-11-7)
 • - - - - 2933998072 80: 1,4,7-τριμεθυλο-1,4,7-τριαζακυκλονονάνη (CAS RN 96556-05-7)
 • - - - - 2933998073 80: 5-(ακετοακετυλαμινο)βενζιμιδαζολόνη (CAS RN 26576-46-5)
 • - - - - 2933998074 80: Υδροχλωρική ιμιδαζο[1,2-b]πυριδαζίνη (CAS RN 18087-70-2)
 • - - - - 2933998078 80: Υδροχλωρικό 3-αμινο-3-αζαδικυκλο (3.3.0) οκτάνιο (CAS RN 58108-05-7)
 • - - - - 2933998081 80: 1,2,3-βενζοτριαζόλιο (CAS RN 95-14-7)
 • - - - - 2933998082 80: Τολουυλοτριαζόλιο (CAS RN 29385-43-1)
 • - - - - 2933998089 80: Καρβενδαζίμη (ISO) (CAS RN 10605-21-7)
 • - - - - 2933998090 80: Άλλα